כרטיס מתחם 82

​אזור צפון - מזרח​

כרטיס מתחם מספר: 82

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​​

תיאור מתחם​​

מקום: בין הרחובות אבא הלל, קדושי בלזן, גליקסון.

מפת מתחם 82

​גוש​

​חלקה

​כתובת

​מספר יחידות דיור

​קומות

​שנה

​שטח חלקות במ"ר

​הערות

​8232

​558

​גליקסון 41

​4

​2

​1952

​721

​8232

​559

​גליקסון 43

​4

​2

​1952

​745

​8232

​560

​גליקסון 45

​4

​2

​1952

​745

​8232

​561

​גליקסון 47

​4

​2

​1952

​757

​8232

​562

​גליקסון 49

​4

​2

​1952

​757

​8232

​563

​גליקסון 51

​4

​2

​1952

​722

​8232

​564

​גליקסון 40/ פרישמן 1

​4

​2

​1952

​736

​8232

​565

​פרישמן 3

​4

​2

​1952

​706

​8232

​566

​פרישמן 5

​4

​2

​1952

​717

​8232

​567

​פרישמן 7

​4

​2

​1958

​690


​8232

​568

​פרישמן 9

​4

​2

​1952

​587


​8232

​569

​קדושי בלזן 20

​4

​2

​1952

​719


​8232

​570

​קדושי בלזן 22

​4

​2

​1952

​542


​8232

​571

​קדושי בלזן 24

​4

​2

​1952

​537


​8232

​572

​קדושי בלזן 26

​4

​2

​1952

​544


​8232

​573

​קדושי בלזן 28

​4

​2

​1958

​554


​8232

​574

​קדושי בלזן 30

​3

​2

​1950

​600


​8232

​575 (חלקי)

​-

​-

​-

​-

​כ-800

​רחובות ביעוד דרך

​סך הכל

​67 יחידות דיור

​12,179 מ"ר 

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בנייה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.

איפיון המתחם

מיקום עירוני

צפון מזרח מרכז העיר. בין הרחובות קדושי בלזן, צייטלין הילל, פרישמן דוד, משה גליקסון. ממזרח שצ"פ אורכי משמעותי – חורשת אלקלעי.

שטח מתחם

כ- 12 דונם.

יעודי ק​​רקע מאושרים

מגורים, דרך קיימת/מוצעת, מקום חניה ציבורי לפי תרש"צ/3/14/42. 

טיפוסי בינוי קיימים

כלל המבנים ותיקים בגובה 2 קומות + עליית גג (מבני "רביעיות").

מגרשים

המגרשים בשטח שנע בין 500-750 מ"ר.

שירותי ציבור

גני ילדים: במתחם זה קיימות 2 כיתות גן בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 3 כיתות​ גן. 

בתי ספר יסודיים: בטווח של 750-500 מ' קיימים 3 מוסדות: 2  חרדיים ואחד ממלכתי דתי. 

חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: 2 ממלכתיים, 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 פרטיים. 

בריאות: המתחם לא נהנה משירותי בריאות ברדיוס של כ-500 מ'. בתי כנסת: בתי כנסת רבים בטווח הליכה של 250- 500 מ'. 

קהילה: בטווח 500 מ' קיימים: מעון יום, מועדון גמלאים, סניף אחד של תנועת נוער, מרכזים לנוער, ספריה, מתנ"ס, מרכז הורים ילדים.

תכנון תחבורתי

המתחם ממוקם במרחק של 300-500 מ' מרחוב רזיאל המשורת בתחבורה ציבורית. 

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": רחוב רזיאל מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:  בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכנן שביל אופניים ברחוב רזיאל. 

הנחיות כלליות​​

המתחם אינו מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי או תמ"א 38. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות ובניה על פי תוכנית מאושרת. 

הנחיות תכנון

מיועד לבנייה על פי תוכנית מאושרת. 

 • גמישות: בהינתן חיבור מגרשים ותועלת ציבורית, תתאפשר הגדלת זכויות למגורים במכפיל יח"ד בטווח של 3-4. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לתועלות הציבוריות המתקבלות מאיחוד החלקות ולמתווה התכנוני שיאושר, בהתאמה להנחיות הפרטניות. 
 • חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.

הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בנייה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

הפקעות מאושרות פרטניות

 • הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
 • שטחים וזכויות בנייה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

מדיניות תכנון

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 4.1.1 בתוכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

שלביות

תנאי למימוש תכנון מפורט עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת כוללת למרכז העיר) ומענה פרוגרמתי, לרבות מענה לבית ספר על יסודי ממלכתי.

הנחיות חברתיות

אפיון המתחם

 • דרגה חברתית: 3.
 • שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
 • סוחרים: אין. 

הנחיות

 1. דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.  
 2. הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
 3. סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
 4. היזם ימנה יועץ חברתי לתהליך מתחילתו ועד איכלוס הדירות.
 5. קרן תחזוקה: לא פחות מ-100% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי תתאפשר גמישות.
 6. הבינוי המוצע יהיה בינוי מוטה תחזוקה.

היטלי השבחה

בהתאם להחלטת מועצת העיר יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). 

הנחיות פרטניות

להלן הנחיות פרטניות בהתאמה להוראות הגמישות בסעיף 1 (הנחיות תכנון): 

מתחם משנה 1

​גוש

​חלקה

​כתובת

​8232

​573

​קדושי בלזן 28

​8232

​574

​קדושי בלזן 30

​8232

​567

​פרישמן 7

​8232

​568

​פרישמן 9

תועלת ציבורית: מתחם משנה זה יקצה קרקע שתיועד להרחבת רחוב צייטלין (לא בזיקת הנאה).

מתחם משנה 2

​​גוש

​חלקה

​כתובת

​8232

​571

​קדושי בלזן 24

​8232

​572

​קדושי בלזן 26

​8232

​566

​פרישמן 5

מתחם משנה 3​

​​גוש

​חלקה

​כתובת

​8232

​569

​קדושי בלזן 20

​8232

​570

​קדושי בלזן 22

​8232

​564

​גליקסון 40/ פרישמן 1

​8232

​565

​פרישמן 3

תועלת ציבורית: מתחם משנה זה יקצה קרקע שתיועד לשב"צ ברחוב פרישמן.​

מתחם משנה 4

​​גוש
​חלקה
​כתובת
​8232
​561
​גליקסון 47
​8232
​562
​גליקסון 49
​8232
​563
​גליקסון 51

תועלת ציבורית: מתחם משנה זה יקצה קרקע שתיועד לשב"צ ברחוב גליקסון. כמו כן תוקצה קרקע לצורך הרחבת רחוב קדושי בלזן (לא בזיקת הנאה).

מתחם משנה 5

​​גוש

​חלקה

​כתובת

​8232

​558

​גליקסון 41

​8232

​559

​גליקסון 43

​8232

​560

​גליקסון 45

תועלת ציבורית: מתחם משנה זה יקצה קרקע שתיועד לשב"צ ברחוב גליקסון בצפון מתחם המשנה.

 • בכלל המגרשים תידרש זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ו/או צידי.
 • הקצאת תא שטח נפרד שמיועד לשב"צ תוקצה בשטח של כ-500 מ"ר מכל מתחם משנה.​​
לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​העירייה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך. 

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}