דרישות פרטניות- בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

​​​עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

בית מרקחת

 1. בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן, פסולת רפואית ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה על פי כל די על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- כנוסחם באותה עת 1990.
 2. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם לאגף איכות הסביבה על פי דרישתו.
 • מותר בכל אזור בו מותר מסח​ר על פי התוכנית בניין עיר (תב"ע).

תמרוקים

​ייצור תמרוקים

 • ייצורם מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

אחסון תמרוקים

אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת ריח חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 2. בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
 3. חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
 4. בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
 5. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
 6. חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.
 7. שפך חומרים מסוכנים, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף ונוזלים אחרים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – ​​1990 כנוסחם באותה עת. 
 8. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

תכשירים

תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי, ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי.

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואה אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

 1. פעילות העסק תבוצע באופן שאינו מאפשר ניקוז של תכשירים נוזליים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.
 2. שפך של תכשירים, תכשירים שפג תוקפם וכל פסולת אחרת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 3. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי

מכירתם או חלוקתם

 • מותר בכל אזורי העיר למעט בניין מגורים

הרכבת ציוד רפואי

 • מותר באזור התעשייה ספיר, באזור תעשייה קריית אליעזר וברצועת האמצע.

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור 

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים. בבניין מגורים מותר רק בכפוף לקבלת היתר חורג ל-5 שנים לכל היותר.

שיזוף 

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים.

מספרה

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים. בבניין מגורים מותר רק בכפוף לקבלת היתר חורג ל-5 שנים לכל היותר.

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים. בבניין מגורים מותר רק בכפוף לקבלת היתר חורג ל-5 שנים לכל היותר.

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים. בבניין מגורים מותר רק בכפוף לקבלת היתר חורג ל-5 שנים לכל היותר.

מעבדות לא רפואיות

 1. מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6 בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
 2. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001 כנוסחם באותה עת, לרבות הדרישות הבאות:
 3. חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדו​ל ביותר המאוחסן בה. 
 4. בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
 5. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
 6. חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.
 7. שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף ונוזלים אחרים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 כנוסחם באותה עת. 
 8. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 9. בעל העסק יתקין, על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה, אמצעים לטיפול בפליטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. 
 10. במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
 11. מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.
 12. מעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
 13. בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
 14. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001 כנוסחם באותה עת, לרבות הדרישות הבאות:
 15. חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
 16. בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
 17. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
 18. חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.
 19. שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף ונוזלים אחרים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו​ בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המכל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 כנוסחם באותה עת. 
 20. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 21. בעל העסק יתקין, על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה, אמצעים לטיפול בפליטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. 
 22. במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

מעבדה רפואית

מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם​ (למסמך פקודת בריאות העם, 1940 - הקליקו כאן), בבית חולים או בקופת חולים.

 1. בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
 2. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001 כנוסחם באותה עת, לרבות הדרישות הבאות:
 3. חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
 4. בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
 5. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
 6. חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.
 7. שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף ונוזלים אחרים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – כנוסחם באותה עת 1990. 
 8. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 9. בעל העסק יתקין, על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה, אמצעים לטיפול בפליטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. 
 10. במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

מעבדת שיניים

 1. כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 כנוסחם באותה עת. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 2. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן​), בכל הנוגע למניעת רעש בלתי סביר, כתוצאה מפעילות משאבות ומדחסים בעסקו – במידה וקיימים.
 •  מותר באזור התעשייה ספיר, באזור תעשייה קריית אליעזר וברצועת האמצע.

חדר מתים, למעט בבית-חולים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים