דרישות פרטניות- מסחר ושונות

אחת מעובדות אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

אחסנה 

מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

 • תנאים מפורטים יינתנו בהתאם לאופי והקף הפעילות הספציפי של העסק. מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים.

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 1. תנאים מפורטים יינתנו בהתאם לאופי והקף הפעילות הספציפי של העסק.
 2. מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים.

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

 1. מכבסה ניקוי יבש מותרת בכל אזורי העיר למעט בניין מגורים וטיילות הים.
 2. מכבסה - מותר רק באזור תעשייה ספיר ואזור תעשייה קריית אליעזר.

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

 • מותר רק באזור תעשייה ספיר ואזור תעשייה קריית אליעזר.

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

 • מותר באזור תעשייה ספיר, אזור תעשייה קריית אליעזר ורצועת אמצע.

קניון - ניהולו

 1. בעל העסק יתקין בעסק חדר אשפה שבו יעמוד ויפעל לפחות: מכבש לקרטונים, דחסנית לפסולת מעורבת ומיכל  לפסולת אריזות ומכלים נוספים על פי דרישות אגף שפ"ע (שיפור פני העיר).
 2. בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת אורגנית ושאר סוגי הפסולת המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי  אגף שפ"ע (שיפור פני העיר).
 3. בעסק יותקנו מערכות משותפות לאספקת שירותים ומניעת מפגעים. בעל העסק יהיה אחראי לתפעול השוטף ולתחזוקה של מערכות משותפות בתחום העסק, לרבות חיבור כלל העסקים שבתחום העסק אל המערכות המשותפות והבטחת השימוש הקבוע בהן על ידי העסקים שבתחומו.
 4. בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק.
 5. זאת בנוסף וללא קשר למפרידים הקיימים במוצא כל עסק שבתוך הקניון – במידה ונדרש לכך בתנאי הרישיון שלו).
 6. המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף המופיעים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  כנוסחם באותה עת.
 7. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב.
 8. תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. 
 9. העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו בפני האגף לאיכות הסביבה לפי דרישה.
 10. בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. 
 11. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים  ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 12. כל עסקי המזון המתנהלים בתחום העסק יחוברו למערכת משותפת לאיסוף וטיפול באדים וריח לצורך מניעת מפגעי ריח וזיהום אוויר.
 13. פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי.
 14. מכלי איסוף הפסולת ימצאו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתן מכוסה בטון ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים. לא תהיה יציאה של תשטיפים אל מחוץ למשטחי העסק. תעלות הניקוז יותאמו לקליטת כל נפח התשטיפים.
 15. בחדרי האשפה יותקנו עמדות לשטיפה וניקוי מכולות, דחסנים ופחי אשפה.
 16. פסולת למחזור תופרד תיאסף ותאוחסן במכלים ייעודיים ותועבר למחזור או לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.
 17. פסולת קרטון תידחס באמצעות דחסן שיוצב בתחום העסק ותועבר לאחר דחיסתה למחזור או לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.
 18. העסק תינתן התייחסות פרטנית בהתאם לתוכנית בניין עיר (תב"ע) הרלבנטית.

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

רוכלות מזון

 • חל איסור על רוכלות חדשה בעיר. זאת למעט פעילויות שהעירייה תגדיר ובכפוף להוצאת רישיון עסק ובכפוף לתנאיו, לרבות בנושא איסוף ופינוי אשפה.

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו  

 • חל איסור על רוכלות חדשה בעיר. זאת למעט פעילויות שהעירייה תגדיר ובכפוף להוצאת רישיון עסק ובכפוף לתנאיו, לרבות בנושא איסוף ופינוי אשפה.

רוכלות אחרת

 • חל איסור על רוכלות חדשה בעיר. זאת למעט פעילויות שהעירייה תגדיר ובכפוף להוצאת רישיון עסק ובכפוף לתנאיו, לרבות בנושא איסוף ופינוי אשפה.

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 1. הצצה על מעשה מיני אסורה בכל אזורי העיר נתניה.
 2. מקום למכירת או השכרת אבזרי מין - מותר רק באזור תעשייה ספיר ואזור תעשייה קריית אליעזר, בכפוף לאמור בסעיף 2 ה' לחוק רישוי עסקים (לנוסח החוק "רישוי עסקים במלואו - הקליקו כאן​).

אולפן הקלטות אודיו 

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים.

מוצרי טבק לסוגיו

 • מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים