דרישות פרטניות- תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

​​עובדי אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

ליטוש ועיבוד אבני חן ויהלומים

 • עסק חדש - מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

אבנים, מחצבים, מינרלים

חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי מגרסה ניידת – מותרת רק באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה הספציפי בלבד, רק למשך תקופת הבנייה ובכפוף לקבלת אישור אגף איכות הסביבה למיקום הספציפי.

 • כריה וחציבה – לא תאושר בתחום העיר נתניה.

בית דפוס

למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

טקסטיל, דברי הלבשה 

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה - טקסטיל

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

גזירה, תפירה טקסטיל

 • אין הגבלה למעט בניין מגורים.

דברי הנעלה – ייצורם

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

דשנים 

ייצור, עיבוד, אריזת דשנים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

אחסון דשנים

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם 

חומרים גלם לבניה - הכנה, ייצור, עיבוד

 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר. 
 • זאת למעט עסקים קיימים בעלי רישיון עסק הנמצאים באזורים אחרים.

חומרים גלם לבנייה - אחסון, מכירה

למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 1. החומרים בעסק, שאינם באריזות סגורות ואטומות: יאוחסנו על גבי​​​​​ משטחי תפעול אטומים ושלמים מופרדים משאר שטחי העסק ומנוקזים לעבר מערכת איסוף תשטיפים. נגר עילי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית.
 2. בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.
 3. אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד.
 4. תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.
 5. תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים. על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות. ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.
 6. קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.
 7. פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה אל תוך תאי אחסון חיצוניים או לתא פריקה ייעודי בלבד.
 8. אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.
 9. אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מ"ג/מק"ת. המערכת תכלול התראה על מילוי יתר. 
 10. מערכות הסינון וההתראה יהיו תקינות בכל עת ויתוחזקו לפי הוראות היצרן. 
 11. שינוע המלט מהסילו ואיליו יהיה במערכות סגורות בלבד.
 12. פסולת מהעסק תפונה לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.
 13. מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.
 • במידה והאחסון או המכירה מתבצעות בחנויות או רשתות למכירת מוצרים לבית, מותר גם מרכז עיר ובמגורים + חזית מסחרית, לרבות במרכז העיר.

אבן ושיש - הכנה, ייצ​ור, עיבוד

 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר ובצמוד לבית העלמין העירוני.

בלוקים הכנה, ייצור, עיבוד

 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר.

חומרי חיטוי או ניקוי

ייצור, עיבוד, אריזה

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

 • תנאים פרטניים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והיקף פעילותו.

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים 

 ייצור, עיבוד, אריזה, מחזור חומרים מסוכנים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

אחסון חומרים מסוכנים

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה. בכפוף לקבלת אישור פרטני של מהנדס העיר.

מכירת חומרים מסוכנים  

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

 איסוף, שינוע חומרים מסוכנים  

 • חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות כשהם ריקים לגמרי מחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.

טיפול באריזות משומשות חומרים מסוכנים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

טיפול בפסולת חומרים מסוכנים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור

 ייצור, עיבוד, פיתוח חומרי נפץ  

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

מכירה, אחסון, אריזה - חומרי נפץ

 •  לא תאושר הקמה בעיר נתניה

שינוע, הובלה, איסוף חומרי נפץ  

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

מחזור, הנצלה חומרי נפץ

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

השמדת, אתר להשמדת חומרי נפץ 

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

בחינה, אתר לבחינת חומרי נפץ 

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה

מרפדייה  

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים וטיילות הים.

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת 

ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם.

 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר.

פחחות, למעט פחחות רכב  

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:

 1. הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק. צביעה תעשה בתוך חדר צבע בלבד. כל פעילות העסק תבוצע בתוך שטח העסק ועל גבי משטח תפעולי כפי שרשום בתנאי המשרד למוסכים.
 2. חדר צבע הינו חדר הסגור מכל צדדיו וכולל אמצעים של מערכת יניקה ואיסוף אוויר וגזי פליטה, חיבור לארובה וכדומה.
 3. על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה יותקנו בעסק אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן.
 4. במידה והותקנו אמצעים כאמור, בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת. 
 5. בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.
 6. מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יאוחסנו על גבי מאצרה, ישולטו בהתאם לאמור בחוק ויישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.
 7. בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.
 8. אחסון גזים לחיתוך יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה. 
 9. בהתאם לצורך יעבוד העסק עם היתר רעלים ועל פי תנאיו.
 10. פסולת מתכת תפונה למחזור.
 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר.

מסגריה  

 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר.

ייצור שלטים  

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:

 1. הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק. צביעה תעשה בתוך חדר צבע בלבד. כל פעילות העסק תבוצע בתוך שטח העסק ועל גבי משטח תפעולי כפי שרשום בתנאי המשרד למוסכים.
 2. חדר צבע הינו חדר הסגור מכל צדדיו וכולל אמצעים של מערכת יניקה ואיסוף אוויר וגזי פליטה, חיבור לארובה וכדומה.
 3. על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה יותקנו בעסק אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן.
 4. במידה והותקנו אמצעים כאמור, בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת. 
 5. בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.
 6. מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יאוחסנו על גבי מאצרה, ישולטו בהתאם לאמור בחוק ויישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.
 7. בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.
 8. אחסון גזים לחיתוך יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה. 
 9. בהתאם לצורך יעבוד העסק עם היתר רעלים ועל פי תנאיו.
 10. פסולת מתכת תפונה למחזור.
 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר.

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת 

אחסון, מיון, סחר במתכות 

 • מותר רק באזור התעשייה קריית אליעזר.
 • חל איסור על הקמה והפעלה של מגרשי גרוטאות בכל אזורי העיר.

הרכבת מתכות

 • הרכבתם​ מותרת רק באזור התעשייה קריית אליעזר.

גריטת מתכות

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

עץ ומוצריו

עיבוד, ייצור, ​צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי 

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

ייצור רהיטים

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

אחסון ומכירת עץ ומוצריו   

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

פלסטיק ומוצריו - ייצור, עיבוד, מחזור

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

נייר ומוצריו - ייצור

 • מותר רק ב-2 אזורי התעשייה.

​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים