דרישות פרטניות- מזון

עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

בית אוכל 

מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 –

 1. מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8
 2. בעל עסק שבעסקו מתבצעות פעולות של בישול, טיגון, אפיה או צלייה, למעט עסק שקבל פטור או הקלות מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל מערכת למניעת זיהום אויר וריח על פי ההנחיות המופיעות במסמך "הנחיות לטיפול בזיהום אוויר, ריח ורעש מבתי אוכל" (קישור).
 3. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת, יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
 4. מפריד השומן יתוכנן, יתוחזק ויפונה באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 ​כנוסחם באותה עת.
 5. תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
 6. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. 
 7. המיכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. 
 8. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 9. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות בעסקים בכל הנוגע לשימוש בבשר.
 10. במסעדה מעל ל-20 מקומות ישיבה, חל איסור לעשן אלא במקום שיוקצה לכך במיוחד, המקום ישולט ויסומן בהתאם, באופן ברור.
 11. לא תותר נגינת תזמורת או כלים מוזיקליים או השמעת מוזיקה תחת כיפת השמיים או במקום פתוח בשטח העסק, אלא רק בשטח סגור של העסק בהתאמה להנחיות של יועץ אקוסטי ובאופן שלא ייגרמו מטרדי רעש והעסק יעמוד בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) - 1990 כנוסחם באותה עת. 
 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים 

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 - 

 1. בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8
 2. בעל עסק שבעסקו מתבצעות פעולות של בישול, טיגון, אפיה או צלייה, למעט עסק שקבל פטור או הקלות מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל מערכת למניעת זיהום אויר וריח על פי ההנחיות המופיעות במסמך "הנחיות לטיפול בזיהום אוויר, ריח ורעש מבתי אוכל" (קישור).
 3. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 ​כנוסחם באותה עת, יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
 4. מפריד השומן יתוכנן, יתוחזק ויפונה באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת.
 5. תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
 6. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ​ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. 
 7. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. 
 8. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 9. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות בעסקים בכל הנוגע לשימוש בבשר.
 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים.

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 - 

 1. הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה
 2. בעל עסק שבעסקו מתבצעות פעולות של בישול, טיגון, אפיה או צלייה, למעט עסק שקבל פטור או הקלות מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל מערכת למניעת זיהום אויר וריח על פי ההנחיות המופיעות במסמך "הנחיות לטיפול בזיהום אוויר, ריח ורעש מבתי אוכל" (קישור).
 3. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת, יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
 4. מפריד השומן יתוכנן, יתוחזק ויפונה באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת. תכולת המפריד​ תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
 5. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. 
 6. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. 
 7. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 8. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות בעסקים בכל הנוגע לשימוש בבשר.
 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים.

בית קירור

בית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

 1. מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.
 2. באזור השוק מותר אך ורק אם פעולת הקירור אינה מתבצעת על ידי גז אמוניה.

בית קירור למזון אחר ומרכיביו

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם​

טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

חלב גולמי

הובלת חלב גולמי

 • חל איסור על חניית רכב שיש בתוכו חלב חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום. ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – אחסונו

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6.2 בפרק דרישות כלליות מעסקים, לרבות בכל הנוגע למניעת רעש וריח חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 2. מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – הובלתו, הפצתו או חלוקתו

 • חניית רכבים גדולים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

הסעדה (קייטרינג)

כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב - 1972

 1. בעל עסק שבעסקו מתבצעות פעולות של בישול, טיגון, אפיה או צלייה, למעט עסק שקבל פטור או הקלות מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל מערכת למניעת זיהום אויר וריח על פי ההנחיות המופיעות במסמך "הנחיות לטיפול בזיהום אוויר, ריח ורעש מבתי אוכל" (קישור).
 2. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  כנוסחם באותה עת, יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
 3. מפריד השומן יתוכנן, יתוחזק ויפונה באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת.
 4. תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
 5. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. 
 6. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. 
 7. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 8. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות בעסקים בכל הנוגע לשימוש בבשר.
 9. מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם –

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום 

 • מותר רק באזור התעשייה ספיר ובאזור תעשייה קריית אליעזר.

בתי עסק

קיוסק

 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים

מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון; 

 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים

אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

 1. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 על כל תיקוניו יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
 2. מפריד השומן יתוכנן, יתוחזק ויפונה באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת, תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון 

 1. בעל עסק שבעסקו מתבצעות פעולות של בישול, טיגון, אפיה או צלייה, למעט עסק שקבל פטור או הקלות מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל מערכת למניעת זיהום אויר וריח על פי ההנחיות המופיעות במסמך "הנחיות לטיפול בזיהום אוויר, ריח ורעש מבתי אוכל" (קישור).
 2. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת, יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
 3. מפריד השומן יתוכנן, יתוחזק ויפונה באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת, תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
 4. בעל העסק ​​יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. 
 5. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. 
 6. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים
 7. ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 8. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות בעסקים בכל הנוגע לשימוש בבשר.
 • מותר באזור התעשייה ספיר, באזור תעשייה קריית אליעזר וברצועת האמצע.

משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6.1 בפרק דרישות כלליות מעסקים, בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 2. מותר באזור התעשייה ספיר, באזור תעשייה קריית אליעזר, ברצועת האמצע ובשוק במרכז העיר. 
 • מותר בכפוף לקיום מדיניות העירייה בנושא, שתפורסם.​

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים