עדכונים

​עדכון 1

במסגרת ההיערכות להמשך העבודה בתקופת הקורונה ובמגבלות הנובעות ממנה נכנסה בימים אלה לתוקף הוראת שעה- שינוי לתקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה) תשע"ו. במסגרת התיקון האמור נכללו אישורים רגולטוריים לפי חוק התכנון והבניה שתוקפם יוארך כמפורט להלן:

 • תיקי מידע להיתר
 • החלטות ועדה לאשר בקשות להיתר 
 • היתרי הבנייה

תוקף אשר פקע/יפקע, החל מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר 2020 , יוארך לתקופה של שנה אחת נוספת ממועד פקיעת התוקף.

עדכון 2

ביום 12.02.21 פורסם חוק הארכת תקופת (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון) התשפ"א 2021. מדובר בתיקון לחוק שתכליתו הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים שונים על מנת להקל את הנטל הרגולטורי המושת על השוק הפרטי בתקופה זו. 

במסגרת התיקון האמור נכללו אישורים רגולטוריים לפי חוק התכנון והבניה שתוקפם יוארך כמפורט להלן:

לגבי כל אחד מאלה:

 • היתר בנייה
 • היתר לשימוש חורג שאינו טעון אישור של מוסד תכנון נוסף (כגון ועדה מחוזית או ולקחש"פ-ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים) על הוועדה המקומית 
 • תיק מידע להיתר
 • החלטה של רשות רישוי (או ועדה מקומית) לאשר בקשה להיתר (החלטה מרחבית);

שמועד פקיעתו חל בתקופה במיום 1.1.21 ועד 30.9.21 – יוארך בשנה ממועד פקיעתו.

לגבי היתר בנייה והיתר לשימוש חורג מן הסוג האמור בסעיף (1ב) בין אם ההיתר ניתן לפי תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016- (להלן – תקנות רישוי בנייה) ובין אם ההיתר ניתן לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות,) התש"ל;) 1970 - יודגש כי הארכת התוקף מכוח החוק חלה ביחס למועד הפקיעה המקורי של אותו אישור רגולטורי, כך שלא תחול לגביו יותר מהארכת תוקף אוטומטית אחת. כלומר, הארכת התוקף מכוח החוק לא תחול על תיקי מידע, החלטות לאשר בקשה להיתר והיתרים שמועד פקיעתם המקורי חל במהלך שנת 2020 ושהוארכו כבר בשנה נוספת מכוח הוראת שעה שנקבעה בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה,) התש"ף.2020-

עם זאת, הארכת התוקף מכוח החוק כן תחול על תוקף היתר שהוארך בהחלטת רשות רישוי לפי תקנה 60 לתקנות רישוי בנייה או תוקף החלטה לאשר בקשה להיתר שהוארכה לפי תקנה (46ב) עד (ד) לתקנות האמורות, בהיותן החלטות ספציפיות שיש לראותן כחלק מהתוקף המקורי של האישור הרגולטורי.

לגבי כל אחד מאלה:

 • מפת מדידה המוגשת במסגרת בקשה למידע להיתר
 • מפת מדידה המוגשת במסגרת בקשה להיתר

שמועד פקיעתה חל בתקופה שמיום 30.9.20 ועד 30.9.21 – יוארך ב-3 חודשים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים