בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים בעיר נתניה

​הודעה בדבר הגשה בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים בעיר נתניה לשנת 2023


עירית נתניה מודיעה בזאת כי תאגידים הפועלים ברחבי נתניה שהינם מוסדות ללא כוונת רווח ופועלים לטובת הציבור בתחומים:

חינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם לנוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות המקומיות לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מ-23.8.06 ודרישות משלימות של עיריית נתניה.

על הפונים (למעט תאגידי ספורט) למלא בקשה כנדרש ולצרף את המסמכים המפורטים בטופס הבקשה. עיריית נתניה שומרת לעצמה זכות לדרוש מסמכים נוספים הקשורים לאופי תאגיד ותחום פעולתו.

טופס להגשת בקשה ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרד רכז הועדה מר מרק זלובינסקי רח' צורן 6 נתניה, טל' 09-8603258 או להוריד את הטופס מהאתר 


תאגידי ספורט יגישו את הבקשה באיזור התמיכות באתר

את הבקשות יש להגיש לרכז הועדה לא יאוחר מיום חמישי ח' בניסן תשפ"ג  30.03.2023.

לפרטים לגבי אופן ההגשה המקוונת (תאגידי ספורט) יש לפנות למזכירת אגף הספורט גב' רונית זיגדון טל: 098609777.

לתשומת לב התאגידים: בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל הבקשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון. כמו כן לא תידון הבקשה אלא אם כן התקבלו כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

בתבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות אפשר לעיין באיזור התמיכות באתר  וכן במשרדי העירייה אצל רכז הועדה.

 

 

טופס לבקשת תמיכה 2023טופס לבקשת תמיכה 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/bakasha23.docהצהרת פרטים של גוף המבקש תמיכה
נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט מיקום האימונים של הספורטאים באגודה 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט מיקום האימונים של הספורטאים באגודה 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/per23.xlsxחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית
נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט פרופיל אגודה תמיכות 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט פרופיל אגודה תמיכות 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/agud23.xlsחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית
נספח בקשת תמיכה לספורט -פרופיל אגודות קבוצתי 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -פרופיל אגודות קבוצתי 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/prof23.docחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית
נספח בקשת תמיכה לספורט -תצהיר נספח ה 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -תצהיר נספח ה 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/taz23.docחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת